รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Journal Name : Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJPU
ISSN : 2228-8473
E-ISSN : 2651-236X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editor_academic@pnru.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-7949