รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Total Citations : 55
Total Publications : 404
Journal Name : Academic Journal Phranakhon Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJPU
ISSN : 2228-8473
E-ISSN : 2651-236X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : editor_academic@pnru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/AJPU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
7
9
8
15
2
7
1
1
0
Publication
29
33
30
56
58
30
60
45
50
0
Citation / Publication
0.07
0.21
0.3
0.14
0.26
0.07
0.12
0.02
0.02
0