รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Journal Name : Sisaket Rajabhat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร : วมศก
Abbreviation Name: SRUJ
ISSN : 1906-0327
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sskru.journal@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :