รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Journal Name : Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จักรฤกษณ์ พิญญาพงษ์
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มรอ.
Abbreviation Name: AJURU
ISSN :
E-ISSN : 2985-2986
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Uttaradit Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@uru.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-4409, eISSN: 2651-1207
  • An online-only Journal