รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Total Citations : 53
Total Publications : 382
Journal Name : Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.จักรฤกษณ์ พิญญาพงษ์
ชื่อย่อของวารสาร : ว.มรอ.
Abbreviation Name: AJURU
ISSN : 1686-4409
E-ISSN : 2651-1207
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Uttaradit Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@uru.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
1
12
4
2
9
6
0
0
0
Publication
29
35
25
86
36
46
11
13
13
1
Citation / Publication
0.21
0.03
0.48
0.05
0.06
0.2
0.55
0
0
0