รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : University of the Thai Chamber of Commerce Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร มกค
Abbreviation Name: UTCC Journal
ISSN :
E-ISSN : 3027-7671
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : hs_utccjournal@utcc.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-2437, 2651-1541, eISSN: 2673-0057
  • An online-only Journal Since Vol.44 No.1 (2024)