รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 114
Total Publications : 988
Journal Name : University of the Thai Chamber of Commerce Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร มกค
Abbreviation Name: UTCC Journal
ISSN : 2651-1541
E-ISSN : 2673-0057
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / University of the Thai Chamber of Commerce
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : hs_utccjournal@utcc.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs/submissions
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-2437

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
17
5
8
4
7
8
1
2
1
0
Publication
46
47
85
59
60
56
47
39
40
7
Citation / Publication
0.37
0.11
0.09
0.07
0.12
0.14
0.02
0.05
0.03
0