รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
Journal Name : Saengtham College Journal
ชื่อบรรณาธิการ : บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
Abbreviation Name: Saengtham College Journal
ISSN : 1906-5078
E-ISSN : 2730-2318
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aphisit15@hotmail.com, academic.sc2014@gmail.com, rcrc.saengtham2016@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/scj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :