รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
Journal Name : UBU Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. กุลเชษฐ์ เพียรทอง
ชื่อย่อของวารสาร : ว วิศว ม.อบ.
Abbreviation Name: UBU Eng J
ISSN : 1906-392X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : engj_assistant@ubu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2774-1281