รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
Total Citations : 74
Total Publications : 188
Journal Name : UBU Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
ชื่อย่อของวารสาร : ว วิศว ม.อบ.
Abbreviation Name: UBU Eng J
ISSN : 1906-392X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : engj_assistant@ubu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/eng_ubu/issue/archive
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
5
12
14
10
9
2
2
0
0
Publication
13
16
21
20
26
20
18
19
0
0
Citation / Publication
0.62
0.31
0.57
0.7
0.38
0.45
0.11
0.11
0
0