รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Art and Architecture Journal Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJNU
ISSN : 2228-8120
E-ISSN : 2697-6560
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Architecture, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : drnirat@hotmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ajnu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :