รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Total Citations : 89
Total Publications : 216
Journal Name : Art and Architecture Journal Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJNU
ISSN : 2228-8120
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Architecture, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : drnirat@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
28
4
8
17
16
6
1
0
0
Publication
17
24
16
16
30
30
33
31
11
0
Citation / Publication
0.41
1.17
0.25
0.5
0.57
0.53
0.18
0.03
0
0