รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Journal Name : Academic Journal Institute of Physical Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.มานะ ภู่หลำ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-291X
E-ISSN : 2672-913X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 333 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เจ้าของ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalipe@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TNSUJournal/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN, E-ISSN และ ชื่อวารสาร (ใหม่) คือ : ISSN : 2673-0952, E-ISSN : 2697-5793, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ | Academic Journal Thailand National Sports University ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป (Vol.12 No.1 2020) เป็นต้นไป