รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Name : Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เพ็ญศรี บางบอน
ชื่อย่อของวารสาร : pacific
Abbreviation Name: pacific
ISSN : 2586-8462
E-ISSN : 2697-4487
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 222/2 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
เจ้าของ : สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค / Pacific Institute of Management Science
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ipacificjournal@ipacific.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pacific
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :