รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
Total Citations : 1
Total Publications : 46
Journal Name : Journal of Energy and Environment Technology of Graduate School Siam Technology College
ชื่อบรรณาธิการ : ฐกฤต ปานขลิบ
ชื่อย่อของวารสาร : วทพส
Abbreviation Name: JEET
ISSN : 2392-5701
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 46 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jeet.stc@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JEET
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Publication
0
0
0
0
0
17
14
15
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0