รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Journal Name : CRMA Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พันเอก ผศ. ภาคภูมิ รุจิเสนีย์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ รร.จปร.
Abbreviation Name:
ISSN : 2350-9600
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก 26001
เจ้าของ : สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : phadermn@yahoo.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/crma-journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :