รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Child Development and Mental Health
ชื่อบรรณาธิการ : สมัย ศิริทองถาวร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: International Journal of Child Development and Men
ISSN : 2286-7481
E-ISSN : 2586-887X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Rajanagarindra Institute of Child Development196 Village No.10 Fang-Chiang Mai Rd., Don Keaw Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai , Thailand, 50180
เจ้าของ : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cdmhjournalricd2015@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/cdmh
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :