รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Total Citations : 42
Total Publications : 115
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโ
Abbreviation Name: Journal of Management and Marketing
ISSN :
E-ISSN : 2351-0579
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mmjournal@rmutt.ac.th
Website : http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/mmr-vol1
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
14
21
4
2
1
0
0
Publication
0
0
0
23
24
24
24
20
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.61
0.88
0.17
0.08
0.05
0
0