รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Journal Name : Journal of Management and Marketing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ปณิศา มีจินดา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2351-0579
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mmjournal@rmutt.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/mmr/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal