รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
Total Citations : 102
Total Publications : 260
Journal Name : International Thai Tourism Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JITT
ISSN : 2286-9018
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jitt.nits@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jitt
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
6
10
24
13
13
15
2
1
0
Publication
0
10
12
14
12
13
13
18
8
0
Citation / Publication
0
0.6
0.83
1.71
1.08
1
1.15
0.11
0.13
0