รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
Journal Name : International Thai Tourism Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JITT
ISSN : 2286-9018
E-ISSN : 2730-3942
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jitt.nits@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jitt
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :