รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Total Citations : 3
Total Publications : 55
Journal Name : UTCC Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วีณา อนุสรณ์เสนา
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Abbreviation Name: UTCC Law Journal
ISSN : 2229-1105
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : lawjournal@utcc.ac.th
Website : http://utcc2.utcc.ac.th/lawjournal/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
Publication
0
0
5
13
1
11
12
13
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
1
0.09
0
0.08
0
0