รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Journal Name : Huachiew Chalermprakiet law journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วุฒิชัย เต็งพงศธร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิ
Abbreviation Name: Huachiew Chalermprakiet law journal
ISSN : 2286-6965
E-ISSN : 3056- 9346
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Faculty of Law, Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : faclaw120hcu@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2730-2563