รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ejHUSO
ISSN :
E-ISSN : 3027-6225
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : husojournal@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-1212
  • An online-only Journal Since Vol.19 No.2 (2023)