รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 222
Total Publications : 193
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ejHUSO
ISSN : 1905-1212
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : husojournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
32
17
21
16
21
20
9
3
0
Publication
16
16
15
18
16
14
15
17
0
0
Citation / Publication
0.5
2
1.13
1.17
1
1.5
1.33
0.53
0
0