รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ejHUSO
ISSN : 1905-1212
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Faculty of Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : husojournal@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/eJHUSO
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :