รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Journal Name : Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-5134
E-ISSN : 2673-0456
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.archkmitl@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :