รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Journal Name : Journal of The Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Poon Khwansuwan (ผศ. ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-5134
E-ISSN : 2673-0456
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Faculty of Architecture King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang School of Architecture, Art, and Design, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang No.1 Chalongkrung alley, Ladkrabang Subdistrict, Ladkrabang District, Bangkok 10520
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
 • เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : aadjournal@kmitl.ac.th
  Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Continued as eISSN: 3027-8201