รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Journal Name : Industry Technology Lampang Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ITECHJ
ISSN : 1906-5337
E-ISSN : 2672-9539
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ต.ชมพู ถ.ลำปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เจ้าของ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalitech@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/Itech/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-8376