รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
Journal Name : Journal of Moral and Virtue
ชื่อบรรณาธิการ : วิชุดา กิจธรธรรม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-7856
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : research@moralcenter.or.th
Website : http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :