รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
Total Citations : 27
Total Publications : 45
Journal Name : Journal of Moral and Virtue
ชื่อบรรณาธิการ : วิชุดา กิจธรธรรม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-7856
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : research@moralcenter.or.th
Website : http://dl.moralcenter.or.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
10
4
5
2
5
0
0
0
0
Publication
0
8
9
8
10
10
0
0
0
0
Citation / Publication
0
1.25
0.44
0.63
0.2
0.5
0
0
0
0