รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
Total Citations : 200
Total Publications : 487
Journal Name : Dhammathas Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DAJ
ISSN : 1513-5845
E-ISSN : 2697-6676
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : dhammathas@hotmail.com
Website : http://www.journal-dhammathas.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
3
19
25
85
45
9
12
1
Publication
0
0
0
18
46
80
98
126
119
0
Citation / Publication
0
0
0
1.06
0.54
1.06
0.46
0.07
0.1
0