รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
Journal Name : Dhammathas Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: DAJ
ISSN : 1513-5845
E-ISSN : 2697-6676
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sariga.saw@mcu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :