รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
Journal Name : The Journal of Social Communication Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์
ชื่อย่อของวารสาร : วนสส
Abbreviation Name: JCOSCI
ISSN : 3027-7698
E-ISSN : 3027-7728
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : coscijournal@gmail.com, choompol_w@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-6988, eISSN: 2586-9078