รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Building, Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BUILT
ISSN : 2228-9135
E-ISSN : 2228-9194
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : built@ap.tu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/BUILT
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :