รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ
Journal Name : NKRAFA Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ เจนวิทย์ คำพูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NKRAFASci
ISSN : 2651-1134
E-ISSN : 2651-1002
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 171/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช / Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : apirak_po@rtaf.mi.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารภาษาไทยใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป (Vol.14 No.1 2018) เป็นต้น
  • ISSN และชื่อวารสารภาษาไทย (เดิม) คือ ISSN : 1906-7186, วารสารวิชาการนายเรืออากาศ