รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ
Journal Name : NKRAFA Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาอากาศโท รศ. เจนวิทย์ คำพูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NKRAFASci
ISSN : 2651-1134
E-ISSN : 2651-1002
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 171/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช / Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : apirak_po@rtaf.mi.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/nkrafa-sct
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-7186
  • Published Issue in This Journal Name (in Thai) Since Vol.14 No.1 (2018)