รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
Total Citations : 73
Total Publications : 674
Journal Name : Suan Dusit Graduate School Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : มสด.บฑว.
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-0659
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Graduate School, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : gradjournal@dusit.ac.th
Website : http://www.graduate.dusit.ac.th/journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
3
2
4
13
6
6
4
0
0
Publication
60
47
64
110
71
47
60
63
3
1
Citation / Publication
0.15
0.06
0.03
0.04
0.18
0.13
0.1
0.06
0
0