รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
Journal Name : Suan Dusit Graduate School Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : มสด.บฑว.
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-0659
E-ISSN : 2730-289X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Graduate School, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : gradjournal@dusit.ac.th
Website : http://www.graduate.dusit.ac.th/journal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :