รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
Journal Name : Suan Dusit Graduate School Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : มสด.บฑว.
Abbreviation Name:
ISSN : 3027-6624
E-ISSN : 3027-6675
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 145/9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Graduate School, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : gradjournal@dusit.ac.th
Website : https://so19.tci-thaijo.org/index.php/SDUGSAJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-0659, eISSN: 2730-289X