รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Journal Name : Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: GRAURU
ISSN : 2651-1363
E-ISSN : 2651-1371
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Graduate School Uttaradit Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chaowarit.edu@gmail.com, graduate.uru.journal@gmail.com, eveiizsuwa@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2821-9708