รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Total Citations : 1
Total Publications : 110
Journal Name : Journal of Graduate Studies and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: GRAURU
ISSN : 2229-2306
E-ISSN : 2651-1371
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / Graduate School Uttaradit Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chaowarit.edu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/GRAURU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
22
15
19
28
26
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.04
0
0