รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการปทุมวัน
Journal Name : Pathumwan Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PAJ
ISSN : 2229-1636
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / Pathumwan Institute of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pathumwanacademicjournal@gmail.com
Website : https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/pitjournal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-1637