รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการปทุมวัน
Total Citations : 52
Total Publications : 146
Journal Name : Pathumwan Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PAJ
ISSN : 2229-1636
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / Pathumwan Institute of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pathumwanacademicjournal@gmail.com
Website : http://paj.pit.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
11
10
11
2
4
9
1
0
2
1
Publication
0
32
18
13
17
17
17
20
12
0
Citation / Publication
0
0.31
0.61
0.15
0.24
0.53
0.06
0
0.17
0