รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Journal Name : Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร. ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
ชื่อย่อของวารสาร : JHSS BUU
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-2016
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : husojournaleditor@buu.ac.th, chompunuchp@buu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • ISSN (เดิม) : 0858-4540
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN: 2730-2679