รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Journal Name : Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Pannipha Anuruksakornkul (ผศ. ดร.พรรณิภา อนุรักษากรกุล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJHSS BUU
ISSN :
E-ISSN : 3027-8171
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : husojournaleditor@buu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0858-4540
  • An online-only Journal as eISSN: 2730-2016 Since Vol.30 No.1 (2023)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-8171 Since Vol.32 No.1 (2024)