รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Total Citations : 123
Total Publications : 415
Journal Name : Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร. ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
ชื่อย่อของวารสาร : JHSS BUU
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-2679
E-ISSN : 2730-2016
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : husojournaleditor@buu.ac.th, chompunuchp@buu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/husojournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 0858-4540

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
9
7
17
23
11
15
2
2
0
Publication
9
35
30
42
42
44
42
45
6
0
Citation / Publication
0.22
0.26
0.23
0.4
0.55
0.25
0.36
0.04
0.33
0