รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Total Citations : 108
Total Publications : 409
Journal Name : Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร. ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
ชื่อย่อของวารสาร : JHSS BUU
Abbreviation Name:
ISSN : 2730-2679
E-ISSN : 2730-2016
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.บางแสน จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : husojournaleditor@buu.ac.th, chompunuchp@buu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/husojournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 0858-4540

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
8
7
16
21
10
8
1
1
0
Publication
9
35
30
42
42
44
42
45
0
0
Citation / Publication
0.22
0.23
0.23
0.38
0.5
0.23
0.19
0.02
0
0