รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Journal Name : CRMA Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : พ.อ.หญิง รศ.ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CRMA_HUSO
ISSN : 2392-5698
E-ISSN : 2673-0022
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
เจ้าของ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า / Chulachomklao Royal Military Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : journal_huso@crma.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :