รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
Journal Name : UMT-Poly Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UMTPOLY
ISSN : 2673-0618
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่ 749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / The Eastern University of Management and Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chaloemphon.m@umt.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 (Vol.8 No.1 2011) เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1686-7440, วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Poly Journal