รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
Total Citations : 109
Total Publications : 334
Journal Name : UMT-Poly Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: UMTPOLY
ISSN : 2673-0618
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่ 749/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น / The Eastern University of Management and Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chaloemphon.m@umt.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554 (Vol.8 No.1 2011) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1686-7440, วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Poly Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  16
  18
  21
  41
  2
  0
  4
  0
  0
  0
  Publication
  27
  27
  29
  25
  39
  27
  44
  87
  29
  0
  Citation / Publication
  0.59
  0.67
  0.72
  1.64
  0.05
  0
  0.09
  0
  0
  0