รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
Journal Name : Pathumthani University Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี
Abbreviation Name: Pathumthani University Academic Journal
ISSN : 1906-4284
E-ISSN : 2697-3774
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี / Pathumthani University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ptujournal@ptu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/ptujournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :