รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
Journal Name : FEU academic review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.พงศ์กร จันทราช
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร มฟอ.
Abbreviation Name: FEU AR
ISSN : 1905-9590
E-ISSN : 2651-107X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 120 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น / The Far Eastern University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chattip.sc@feu.edu
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Decision Sciences / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-8414