รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Journal Name : Phuket Rajabhat University Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.นิมิต ซุ้นสั้น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-1745
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
เจ้าของ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / Graduate School, Phuket Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@pkru.ac.th, soonsan.n@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-162X
  • An online-only Journal