รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Name : Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2229-0435
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pichitsud@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ajpbru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :