รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Total Citations : 8
Total Publications : 105
Journal Name : Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2229-0435
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เจ้าของ : ฝ่ายงานบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและวานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pichitsud@gmail.com
Website : https://journal.pbru.ac.th/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
2
0
0
1
1
0
4
0
Publication
0
0
0
15
14
0
29
44
3
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.03
0
1.33
0