รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : EAU Heritage Journal Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Kannicha Pokudom
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-7221
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 200 หมู่1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย / Eastern Asia University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : eau_heritage@eau.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-6175, eISSN: 2651-1738
  • An online-only Journal