รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 252
Total Publications : 595
Journal Name : EAU Heritage Journal Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Kannicha Pokudom
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-6175
E-ISSN : 2651-1738
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 200 หมู่1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย / Eastern Asia University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : eau_heritage@eau.ac.th, teerapot@eau.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
21
36
24
30
37
25
37
23
5
0
Publication
28
36
27
54
59
72
67
68
53
0
Citation / Publication
0.75
1
0.89
0.56
0.63
0.35
0.55
0.34
0.09
0