รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Total Citations : 121
Total Publications : 631
Journal Name : EAU Heritage Journal Social Science and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : อ.นันทิยา จรูญแสง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-6183
E-ISSN : 2651-172X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย / Eastern Asia University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : eau_heritage@eau.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
23
19
8
28
18
6
4
2
1
Publication
0
51
46
78
92
100
93
94
62
15
Citation / Publication
0
0.45
0.41
0.1
0.3
0.18
0.06
0.04
0.03
0.07