รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Journal Name : EAU Heritage Journal Social Science and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : อ.นันทิยา จรูญแสง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2286-6183
E-ISSN : 2822-1427
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ถ.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย / Eastern Asia University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : eau_heritage@eau.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2651-172X