รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Journal Name : Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ชาลินี ปลูกผลงาม
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขาม
Abbreviation Name: J of Suvarnabhumi Tech
ISSN : 2539-5939
E-ISSN : 2730-2725
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เลขที่ 55/56 ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ / Suvarnabhumi Institute of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@svit.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/svittj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :