รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์
Journal Name : Journal of The Way Human Society
ชื่อบรรณาธิการ : อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์
ชื่อย่อของวารสาร : whs
Abbreviation Name: whs
ISSN : 2287-0482
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ / Faculty of Humanities and Social Sciences, Kalasin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ykittanut.journal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/wh
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์ โดยมีการเผยแพร่ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เป็นฉบับสุดท้าย