รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
Total Citations : 57
Total Publications : 50
Journal Name : Santapol College Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : เจริญชัย พรไพรเพชร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SCAJ
ISSN : 2408-1728
E-ISSN : 2586-9868
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสันตพล เลขที่ 299/1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เจ้าของ : วิทยาลัยสันตพล / Santapol College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phanumas@stu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
13
14
16
2
11
0
Publication
0
0
0
0
0
11
25
14
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
1.27
0.64
0.14
0
0