รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
Journal Name : Santapol College Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สถิตย์ กุลสอน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SCAJ
ISSN : 2408-1728
E-ISSN : 2586-9868
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสันตพล เลขที่ 299/1 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เจ้าของ : วิทยาลัยสันตพล / Santapol College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phanumas@stu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/scaj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :