รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Journal Name : SCIENCE AND TECHNOLOGY NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Sci. Tech. Nakhon Sawan Raj. Uni. J.
ISSN : 2408-252X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารศูนย์วิทยาศาสจร์ (อาคาร 13) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / Faculty of Science and Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sirichai.t@nsru.ac.th, chonlada.d@nsru.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Environmental Science / Mathematics
หมายเหตุ :