รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
Journal Name : Sripatum Chonburi Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-5715
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วชลบุรี สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Sripatum University Choburi Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : research@east.spu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SPUCJ/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Psychology
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2228-9356