รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศาลปกครอง
Journal Name : Administrative Courts Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-7996
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มสวัสดิการ สำนักบริหารกลาง 120 หมู่ 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : สำนักงานศาลปกครอง
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/admcJ/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :