รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
Total Citations : 74
Total Publications : 245
Journal Name : The Journal Of Faculty Of Applied Arts
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มานพ ชูนิล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FAA Journal
ISSN : 1906-5949
E-ISSN : 2697-4312
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Applied Arts, King Mongkuts University of Technology North
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : faa.journal@arts.kmut.nb.ac.th,pornpirom.k@arts.kmutnb.ac.th
Website : http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/faa
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
10
2
2
15
15
6
0
0
0
0
Publication
21
19
21
24
28
21
24
22
20
0
Citation / Publication
0.48
0.11
0.1
0.63
0.54
0.29
0
0
0
0