รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
Journal Name : The Journal Of Faculty Of Applied Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.มานพ ชูนิล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FAA Journal
ISSN : 1906-5949
E-ISSN : 2697-4312
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Applied Arts, King Mongkuts University of Technology North
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : faa.journal@arts.kmutnb.ac.th,pornpirom.k@arts.kmutnb.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/faakmutnb
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :