รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Total Citations : 54
Total Publications : 332
Journal Name : Journal of education : Faculty of Education : Srinakharinwirot University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-3443
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Education, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somwan_@hotmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ | Journal of Education ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
1
2
9
13
7
4
0
0
0
Publication
20
20
0
24
26
22
37
34
6
0
Citation / Publication
0.05
0.05
0
0.38
0.5
0.32
0.11
0
0
0