รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
Journal Name : Thailand Concrete Association Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Somnuk Tangtermsirikul
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ สคท.
Abbreviation Name: TCA Journal
ISSN : 2350-9260
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somnuk@siit.tu.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :