รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
Total Citations : 8
Total Publications : 67
Journal Name : Thailand Concrete Association Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr. Somnuk Tangtermsirikul
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ สคท.
Abbreviation Name: TCA Journal
ISSN : 2350-9260
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : somnuk@siit.tu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/html/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
1
4
3
0
0
0
0
Publication
0
0
9
10
8
9
8
12
10
1
Citation / Publication
0
0
0
0.1
0.5
0.33
0
0
0
0