รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
Journal Name : Thailand Concrete Association Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Gp.Capt. Prof.Dr.Thanakorn Pheeraphan
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการ สคท.
Abbreviation Name: TCA Journal
ISSN : 2350-9260
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เลขที่ 487 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ชั้น 3 ซ.รามคำแหง 39 ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าของ : สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย / Thailand Concrete Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tcajournal@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :