รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
Total Citations : 172
Total Publications : 285
Journal Name : APHEIT Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ
ชื่อย่อของวารสาร : สสอท. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Abbreviation Name: APHEIT SOCIAL SCIENCE
ISSN : 0858-9216
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 328 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย / Association of Private Higher Education Institutions of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : benchamas.a@bu.ac.th , apheit@bu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/apheit-ss
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
11
54
12
22
29
9
9
1
1
0
Publication
24
31
16
24
28
29
18
22
19
7
Citation / Publication
0.46
1.74
0.75
0.92
1.04
0.31
0.5
0.05
0.05
0