รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุข
Journal Name : Journal of Health Science
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHS
ISSN : 0858-4923
E-ISSN : 2730-4159
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : hmoph@hotmail.com,editor2015@hotmail.com
Website : https://thaidj.org/index.php/JHS
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-7396, eISSN: 3027-740X