รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
Journal Name : Academic Journal of Community Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : สุมัทนา กลางคาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AJCPH
ISSN : 2408-2686
E-ISSN : 2730-308X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เจ้าของ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : editorial.ajcph@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ajcph
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :