รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
Journal Name : The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-1083
E-ISSN : 2673-0669
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th, Nakhon Ratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : JournalDPC9@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2559 (Vol.22 No.1 2016) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา | The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal
  • ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร