รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
Journal Name : The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-1083
E-ISSN : 2673-0669
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th, Nakhon Ratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : JournalDPC9@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-1823
  • Formerly known as pISSN: 0859-1083
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2016) - Vol.29 No.1 (2023)