รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
Total Citations : 15
Total Publications : 45
Journal Name : The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.ชุลีพร จิระพงษา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-1083
E-ISSN : 2673-0669
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา / The Office of Disease Prevention and Control 9th, Nakhon Ratchasima
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : JournalDPC9@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ODPC9
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2559 (Vol.22 No.1 2016) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา | The Office of Disease Prevention and Control 5th Nakhon Ratchasima Journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  2
  0
  0
  5
  3
  1
  1
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  12
  14
  19
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0.08
  0.07
  0
  0
  0