รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน
Total Citations : 10
Total Publications : 418
Journal Name : Journal of Curriculum and Instruction
ชื่อบรรณาธิการ : สำราญ กำจัดภัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jci
ISSN : 1906-5906
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เจ้าของ : สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sivaporn@snru.ac.th
Website : https://jci.snru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
Publication
0
0
71
64
46
61
66
63
32
15
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.02
0.02
0
0
0