รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Journal Name : Journal of Curriculum and Instruction
ชื่อบรรณาธิการ : สำราญ กำจัดภัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jci
ISSN : 1906-5906
E-ISSN : 2697-472X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เจ้าของ : สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sivaporn@snru.ac.th
Website : https://jci.snru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2985-1963, eISSN: 2985-1971